Ажил олгогчийн санаачилгаар ажлаас халах

Ямар ч тохиолдолд ямар ч тохиолдолд ажил олгогчийн санаачилгаар ажлаас халахыг хүлээхгүй байх нь дээр юм. Гэхдээ энэ мэдэгдэл үргэлж үнэн үү?

Ажил олгогчийн санаачилгаар ажилтныг ажлаас халах үндэслэл

 1. Ажилтныг ажилчдын тоо буурах эсвэл компанийн ажилчдын тоо буурснаар ажлаас халах боломжтой. Үүнийг багасгахын тулд 2 сарын хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд зарлаж, томилолтын хугацааг нэг сарын өмнө зарлана.
 2. Ажил олгогчийн санаачилгаар ажил олгогч үүргээ гүйцэтгэхээ болих буюу эсвэл компани татан буугдах үед ажилтанд ажлаас чөлөөлж болно.
 3. Ажил олгогч ажилтан эсвэл албан тушаалдаа дагаж мөрддөггүй бол түүнийг ажлаас халах боломжтой. Энэ тохиолдолд ажил олгогчийн санаачилгаар ажилтныг ажлаас чөлөөлөх журам нь дараахь зүйл юм: комиссын гэрчилгээ, үүнд үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгч, комиссын шийдвэр, тэр ч байтугай ажлаас халагдах ёстой. Хяналтын асуултуудын агуулгыг шалгалтын өдөр 1-ээс доошгүй хоногийн өмнө нотолгоонд мэдэгдэнэ.
 4. Компанийн өмчлөгч өөрчлөгдвөл ажил олгогчийн санаачилгаар ажилтныг ажлаас чөлөөлөх журмыг хэрэгжүүлж болно.
 5. Ажилтан ажил үүргээ сайн гүйцэтгэхгүйгээр удаа дараа алдсан тохиолдолд сахилгын арга хэмжээ авбал ажлаас халах үндэслэл болно. Жолооч нь тайлангийн карт дээр тэмдэглэгдсэн байх ёстой бөгөөд үүнээс гадна гэрчлэлийн гэрч хэрэгтэй болно.
 6. Хөдөлмөрийн сахилга батыг олон удаа зөрчиж болно. Эдгээр нь архидан согтууруулах ундаа, мансууруулах бодисын нөлөөгөөр ажилд орох, орхигдуулах, нууцлах (төр, арилжааны) хулгайлах, хөдөлмөр хамгааллын дүрмийг зөрчих (хэрэв үр дүн нь хүнд үр дагавартай бол) зэрэг зөрчлүүд юм. Энэ тохиолдолд ажлаас халах шийдвэрийг үйлдвэрчний эвлэлийн ажилчдын оролцоотойгоор хуралдаанаар шийдвэрлэнэ.
 7. Ажил олгогчийг хуурамч бичиг баримтыг бүрдүүлэхдээ ажилтанд өгөх нь ажлаас халах үндэслэл болно.
 8. Ажил олгогч нь ёс суртахуунгүй үйлдэл хийхэд боловсролын чиг үүргийг гүйцэтгэдэг ажилтныг ажлаас халах ёстой.
 9. Байгууллагын орлогч дарга, түүний хөдөлмөрлөх үүргийг зөвхөн зөрчсөний үр дүнд ажлаас халах боломжтой.
 10. Байгууллагын материаллаг үнэ цэнээр үйлчилдэг ажилтанд итгэх итгэл алдагдах явдал нь ажлаас халах шалтгаан болдог.
 11. Тухайн байгууллагын өмч хөрөнгөнд хохирол учруулсан салбарын дарга, түүний орлогч нарын гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгох шалтгаан байж болно.

Ажлаас халагдсаны дараа ажил олгогчийн үүрэг

Ажил олгогчийн санаачилгаар ажлаас халагдсан ажилтан ажлаас халах журамтай нийцүүлэн ажлаас халах тухай баримт бичигт нийцүүлэн, ажилтан албан ёсоор зөрчсөн баримт бичгийг зөрчсөн, гэрчилгээ олгох комиссын шийдвэр байхгүй, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын төлөөлөл байхгүй бол энэ нь ажил олгогчийн санаачилгаар хууль бусаар ажлаас халах боломжийг олгоно. Түүнчлэн амралтаараа эсвэл түр хугацаагаар тахир дутуу болсон үед ажилчдыг ажлаас халах боломжгүй.

Тиймээс хэрэв энэ зүйлийн талаархи бодит шалтгаан байхгүй бол толгой танд энэ зүйлийн талаар галлах аюулд бүү ай. Ихэнх тохиолдолд ажил олгогчид ажилчдын хууль ёсны бичиг үсэггүй байдлыг ашигладаг бөгөөд үүнийг багасгахын оронд өөрсдөө орхихыг ятгадаг. Үүнийг зарим талаар мэдэх шаардлагатай Ажил олгогчийн ажилтны санаачилгаар ажлаас халагдсан тохиолдолд нөхөн олговор авах эрхтэй. Тухайлбал, байгууллага татан буулгах, ажилтнуудын тоог цөөрүүлэх, ажлаас халагдсаны тэтгэмжийг ажлаас халагдсаны тэтгэмж төлөх, шинэ ажлын байр олох үед 2 сарын дотор цалингийн дундаж цалин авдаг. Тасарсны төлбөрийг нэг сарын дундаж цалин хөлсөөр (зарим тохиолдолд 2 долоо хоногийн цалин) тооцдог.

Ажил олгогч нь хууль бусаар ажлаас халагдсаны төлөө хариуцлага хүлээхийг санаарай. Тиймээс маргаантай асуудлуудаар шүүхэд хандах шаардлагатай. Хэрэв хэргийг ялсан бол ажил олгогч таны бүх зардлыг нөхөн төлөх ёстой.